0Produkty w Twoim koszyku

Ogólnoświatowa ograniczona gwarancja

ZAKRES. HARKEN® gwarantuje, że każdy prawidłowo użytkowany i konserwowany produkt HARKEN będzie wolny od wad materiału i wykonania licząc od daty otrzymania produktu przez odbiorcę końcowego. Produkty HARKEN objęte są dwoma typami gwarancji, zależnie od tego, kto je kupuje i do jakiego celu mają służyć.

 1. Gwarancja dla klienta indywidualnego 
 2. Gwarancja dla klienta profesjonalnego 

OGRANICZONA GWARANCJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wszelkich produktów HARKEN zakupionych do używania wyłącznie przez klientów indywidualnych i zainstalowanych na jachtach wykorzystywanych wyłącznie do celów rekreacyjnych. Produkty Harken zainstalowane na łodziach wykorzystywanych do jakichkolwiek innych celów bądź przez inne podmioty objęte są ograniczoną GWARANCJĄ DLA KLIENTA PROFESJONALNEGO.
Jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym Właścicielowi z tytułu niniejszej ograniczonej GWARANCJI DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO za pierwotne wady materiału i wykonania produktów HARKEN jest naprawa lub wymiana, według wyłącznego uznania HARKEN, wadliwej części bądź elementu, bez żadnych opłat pobieranych od właściciela produktu.

GWARANCJĄ DLA KLIENTA PROFESJONALNEGO. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wszelkich produktów HARKEN zakupionych do wykorzystania końcowego przez lub w imieniu podmiotu nie będącego osobą fizyczną (np. przez spółkę, spółkę osobową, zespół regatowy, itp.) lub zainstalowanego na łodziach wykorzystywanych do jakichkolwiek innych celów poza celami rekreacyjnymi, np. wynajmowanych, czarterowanych lub wykorzystywanych do innych imprez lub działań profesjonalnych bądź handlowych. Do takich Klientów profesjonalnych należą bez ograniczeń syndykaty startujące w regatach o Puchar Ameryki, międzynarodowe syndykaty regatowe, uczestnicy rejsów transoceanicznych i dookoła świata, uczestnicy regat w klasie One-design posiadający łodzie o długości od 40 stóp startujący w najważniejszych międzynarodowych regatach.
Jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym Właścicielowi z tytułu niniejszej ograniczonej GWARANCJI DLA KLIENTA PROFESJONALNEGO za pierwotne wady materiału i wykonania produktów HARKEN jest naprawa lub wymiana, według wyłącznego uznania HARKEN, wadliwej części bądź elementu, na warunkach określonych w niniejszej gwarancji.

GWARANT. W przypadku produktów pierwotnie sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych, ograniczona gwarancja na produkty zapewniana jest przez HARKAN, INC. W przypadku produktów bezpośrednio sprzedawanych w Unii Europejskiej, ograniczona gwarancja na produkty dostarczana jest przez dealera, który sprzedał produkt za pośrednictwem Dystrybutorów Harken w danym kraju. W przypadku produktów sprzedawanych bezpośrednio w pozostałych krajach świata, ograniczona gwarancja na produkty dostarczana jest bezpośrednio przez Dystrybutorów Harken w danym kraju. Wszelkie odniesienia do „HARKEN” pojawiające się w niniejszej Ograniczonej gwarancji, stanowią odniesienia do podmiotu zgodnie z definicją z niniejszego paragrafu.

WŁAŚCICIEL – GWARANCJA NIEPRZENOSZALNA. Niniejsza gwarancja udzielana jest przez HARKEN wyłącznie pierwotnemu nabywcy produktu i nie rozciąga się na osoby trzecie. Prawa pierwotnego nabywcy z tytułu niniejszej gwarancji nie mogą być cedowane ani w inny sposób przenoszone na osoby trzecie.

OKRES GWARANCJI. Ograniczona GWARANCJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO obejmuje wszelkie pierwotne wady materiału i wykonania, które ujawnią się w ciągu pięciu (5) lat od daty otrzymania produktu przez odbiorcę końcowego.
Jednakże gwarancja zgodnie z ograniczoną GWARANCJĄ DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO na następujące produkty obowiązuje przez okresy wskazane poniżej licząc od daty otrzymania produktu przez odbiorcę końcowego:

 1. Rolery foka objęte są siedmioletnią (7) gwarancją. Hydrauliczne i elektryczne systemy rolowania objęte są pięcioletnią (5) gwarancją. Silniki przeznaczone do rolowania elektrycznego, przyciski, sterowniki oraz wyłączniki awaryjne objęte są dwuletnią (2) gwarancją.
 2. Rolery Reflex do żagli asymetrycznych i Code Zero oraz powiązane akcesoria, adaptory, zaczepy, szekle zatrzaskowe, i zaciski objęte są trzyletnią (3) gwarancją. Lina przeciwskrętna Reflex objęta jest jednoroczną (1) gwarancją.
 3. Regatowe owiewki Carbo Racing Foil objęte są trzyletnią (3) gwarancją.
 4. Kabestany, korby, siłowniki, zawory, pompy, zbiorniki, panele kontrolne objęte są trzyletnią (3) gwarancją. Elektryczne i hydrauliczne napędy kabestanów, windy kabestanowe, Kabestan cumowniczy CLR, przyciski, sterowniki oraz wyłączniki awaryjne objęte są dwuletnią (2) gwarancją.
 5. Produkty wytwarzane na indywidualne zamówienie, postumenty kabestanowe, przekładnie, przyciski, wały napędowe, produkty z włókien węglowych i/lub stosowane wyczynowo standardowe produkty katalogowe przeznaczone do szczególnego wykorzystania objęte są dwuletnią (2) gwarancją.
 6. Rękawiczki objęte są dwuletnią (2) gwarancją od daty zamówienia. Gwarancja nie obejmuje śladów normalnego użytkowania i przetarć.
 7. Bateria PowerSeat objęta jest dwuletnią (2) gwarancją o ile jest prawidłowo użytkowana zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji.
 8. System 27mm Access Rail, zastosowanie w żeglarstwie, jest objęty dwunastomiesięczną (12) gwarancją.
 9. System 27mm Access Rail, zastosowanie poza żeglarskie - w budownictwie jest objęty dziesięcioletnią (10) gwarancją.
 10. System 32 mm Access Rail jest objęty dziesięcioletnią (10) gwarancją.
 11. System Tight Radius jest objęty dwunastomiesięczną (12) gwarancją.

Ograniczona GWARANCJA DLA KLIENTA PROFESJONALNEGO obejmuje wszelkie pierwotne wady materiału i wykonania, które ujawnią się w ciągu 12 miesięcy od daty otrzymania produktu przez odbiorcę końcowego.

NIE OBJĘTE GWARANCJĄ. Ani ograniczona GWARANCJA DLA KLIENTA INDYWIUDALNEGO ani ograniczona GWARANCJA DLA KLIENTA PROFESJONALNEGO nie obejmuje, a HARKEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź koszty związane z wadami spowodowanymi niewłaściwym wykorzystaniem, nadużywaniem, nieprzestrzeganiem zaleceń dotyczących instalacji, wykorzystywania, konserwacji czy przechowywania produktów HARKEN zawartych w książce gwarancyjnej, książce serwisowej, podręcznikach, katalogu oraz innej literaturze dostępnej w firmie HARKEN.
Ani ograniczona GWARANCJA DLA KLIENTA INDYWIUDALNEGO ani ograniczona GWARANCJA DLA KLIENTA PROFESJONALNEGO nie obejmuje, a HARKEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź koszty obejmujące:

 • wady materiału i wykonania, które nie zostały ujawnione w momencie dostawy produktu;
 • wady materiału i wykonania, które zostaną ujawnione po upływie okresu gwarancji;
 • wady, które nie zostaną zgłoszone do firmy HARKEN w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od momentu ich ujawnienia;
 • produkty, w którym wprowadzone zostały zmiany, lub które poddane zostały modyfikacjom w stosunku do specyfikacji fabrycznej;
 • uszkodzenia i pogorszenie się stanu wykończenia powierzchni, w tym pęknięcia, rysy, odbarwinia czy płowienie;
 • wypadki, niewłaściwe wykorzystywanie, nadużywanie, nietypowe użycie, nieodpowiednie użycie, niestosowanie zaleceń uzasadnionej lub właściwej konserwacji i przechowywania;
 • instalacje, okablowanie, obsługę i naprawy wykonywane i prowadzone w niewłaściwy sposób oraz części zamienne i akcesoria niezgodne ze specyfikacjami HARKEN;
 • używanie, w przypadku gdy przekraczane są zalecane i dopuszczalne limity lub obciążenia produktu i/lub jednostki pływającej, na której produkt został zainstalowany;
 • normalne zużycie czy zniszczenie na skutek używania produktu bądź narażenia go na działanie warunków atmosferycznych;
 • oprócz podnośników HARKEN wykorzystywanych do przechowywania kajaków i łódek oraz rowerów, wszelkie użycie wykraczające poza normalne zastosowania w żeglarstwie i na jachtach i oprócz takich zastosowań;
 • sznury, liny, pętle LOUPS™, sprzączki i pasy parciane;
 • wykończone lakierem bezbarwnym powierzchnie z włókna węglowego;
 • utratę czasu, niemożność użycia, niewygodę, koszty podróży, koszty związane z zapewnieniem jachtu zastępczego, koszty transportu, koszty holowania, wszelkie szkody uboczne i wtórne wynikające z nieużywania jachtu a także odszkodowanie za niewygodę lub brak możliwości użytkowania jachtu w trakcie naprawy bądź, gdy jest niedostępny z innego powodu oraz inne powody szczegółowo nie wymienione w niniejszej gwarancji;
 • koszty zdjęcia, rozłożenia i ponownej instalacji produktu;
 • koszty związane z transportem produktu do i z firmy Harken lub oficjalnego przedstawiciela;
 • wyciągnięcie na brzeg, przechowywanie i ponowne wodowanie łodzi, na której zainstalowany został produkt, nawet, jeżeli wynika to z konieczności przeprowadzenia usług gwarancyjnych.

Ograniczona GWARANCJA DLA KLIENTA PROFESJONALNEGO nie obejmuje, a HARKEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź koszty związane z następującymi produktami i/lub elementami:

 • zapadkami i sprężynami zapadek kabestanów; 
 • elementami i sprzętem z tytanu;
 • uszczelkami, podkładkami i przekładkami; 
 • powierzchnią cierną bębnów kabestanów;
 • łożyskami kulkowymi, łożyskami wałeczkowymi, łożyskami wzdłużnymi; 
 • korbami kabestanów.

PROCEDURA. W przypadku wady objętej niniejszą ograniczoną gwarancją, Właściciel powinien skontaktować się z jednym ze światowych Dystrybutorów HARKEN (ich lista znajduje się na stronie www.harken.com). Jeżeli produkt został pierwotnie sprzedany w Unii Europejskiej Właściciel powinien skontaktować się z dealerem, który dany produkt sprzedał. Aby możliwe było przeprowadzenie usługi gwarancyjnej lub wymiany produktu HARKEN, odpowiednie i szczegółowe roszczenie musi być zgłoszone i otrzymane przez HARKEN w formie pisemnej zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji i w obowiązującym okresie gwarancji. Należy także podać nazwisko, adres, numer telefonu, załączyć oryginał paragonu sprzedaży, opis zastosowania produktu, opis wady i warunki, w jakich produkt był używany. Właściciel ponosi wszelkie koszty związane z transportem produktu do i z firmy HARKEN bądź dealera firmy HARKEN. Jeżeli po zbadaniu produktu i przeanalizowaniu roszczenia okaże się, że wada nie jest objęta niniejszą gwarancją, skontaktujemy się z Właścicielem i poinformujemy go o kosztach naprawy produktu. Po zaakceptowaniu kosztorysu produkt zostanie naprawiony z pominięciem niniejszej gwarancji.

SZKODY I INNE KOSZTY. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w niniejszej gwarancji, HARKEN NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY UBOCZNE I WTÓRNE ANI TEŻ ZA INNE KOSZTY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ROSZCZENIE WYNIKA Z KONTRAKTU, OPIERA SIĘ NA REŻIMIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ, CZY WYNIKA Z INNYCH PRZESŁANEK, włączając bez ograniczeń wszelkie koszty, podatki, opłaty, obciążenia i inne wydatki nałożone w dowolnych lokalizacjach, w których produkt został pierwotnie sprzedany. Powyższe oświadczenia mają charakter wyłączny i zastępują wszelkie inne środki. Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia czy też ograniczenia szkód ubocznych i wtórnych, więc niniejsze ograniczenie bądź wyłączenie może nie mieć zastosowania w danym przypadku.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU ORAZ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, PRAKTYKI HANDLOWEJ, WYNIKAJĄCE Z USTAW BĄDŹ INNYCH PODSTAW SĄ NINIEJSZYM ŚCIŚLE OGRANICZONE DO WARUNKÓW NINIEJSZEJ PISEMNEJ GWARANCJI. Niniejsza Umowa stanowi jedyny i wyłączny środek prawny dostępny Właścicielowi w związku z produktem. W przypadku jakiegokolwiek domniemanego naruszenia jakiejkolwiek gwarancji bądź wstąpienia na drogę sądową przez kupującego w związku z domniemanym zaniedbaniem bądź zachowaniem deliktowym firmy HARKEN, jedynym i wyłącznym środkiem prawnym przysługującym Właścicielowi będzie naprawa lub wymiana wadliwych materiałów jak wskazano powyżej. Ani dealer ani żaden inny agent HARKEN nie posiada uprawnień do dokonania modyfikacji, rozszerzenia niniejszej gwarancji czy zwiększenia jej zakresu.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. Niniejsza gwarancja w zakresie wszystkich produktów pierwotnie sprzedawanych poza Unią Europejską podlega prawu stanu Wisconsin. Niniejsza gwarancja podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym produkty zostały pierwotnie sprzedane. Decyzje w zakresie właściwej jurysdykcji i miejscu wszelkich postępowań sądowych prowadzonych z powództwa klienta z tytułu lub w związku z niniejszą ograniczoną gwarancją lub domniemaną(-nymi) gwarancją(-jami) będą podejmowane przez Sądy hrabstwa Waukesha w stanie Wisconsin albo we właściwym sądzie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli produkt został pierwotnie sprzedany w Unii Europejskiej. W przypadku wygrania przez HARKEN postępowania sądowego, zgłaszający roszczenie zwróci firmie HARKEN poniesione koszty, w tym koszty obsługi prawnej i koszty procesu zasadnie poniesione przez HARKEN w związku z wniesionym roszczeniem.

INNE PRAWAPoprzez przyjęcie dostawy produktu HARKEN objętego gwarancją zgłaszający roszczenie przyjmuje warunki niniejszej ograniczonej gwarancji. Niniejsza gwarancja przyznaje określone prawa , jednak także na mocy przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji, zgłaszającemu roszczenie mogą przysługiwać także inne prawa.

CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejszy dokument obejmuje całość gwarancji udzielonej przez HARKEN na zakupiony produkt i zastępuje wszelkie i wszystkie inne ewentualne wcześniej udzielone bądź złożone ustne i wyraźne gwarancje, oświadczenia i zobowiązania. Wyraźnie wyklucza się wszelkie i wszystkie gwarancje nie zawarte w niniejszym dokumencie. Do zakupionego produktu stosuje się wyłącznie warunki, obietnice, postanowienia i gwarancje zawarte w niniejszym dokumencie. W szczególności HARKEN nie upoważnia nikogo do przedłużenia okresu czy rozszerzenia zakresu niniejszej gwarancji ani też do dążenia do powstania bądź przyjmowania w imieniu HARKEN innych zobowiązań czy też brania innej odpowiedzialności za produkty firmy HARKEN.